Oświadczenie Ryszarda Florka
ws. debaty nad przebiegiem Węgierskiej Bis i łącznika kolejowego

W ostatnim czasie trwa szeroka dyskusja publiczna dotycząca ważnych rozwiązań drogowych i kolejowych w Nowym Sączu prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych jak i społecznościowych. Niektóre z przekazów sugerują spór Florka z Prezydentem czy Samorządem. To nieprawda. Chciałbym zaprotestować przeciwko takiej komunikacji prowadzonej głównie przez przedstawicieli Urzędu i Władze Miasta. Stanowczo protestuję przeciwko temu, aby prezentowanie odmiennego zdania względem Władz Miasta przedstawiane było jako spór, czy konflikt oraz przedkładanie indywidualnego interesu nad interes społeczny.
Dotychczasowe wypowiedzi Prezydenta odbieram jako próbę zniechęcenia mnie do udziału w konsultacjach społecznych. Jednocześnie chcę podkreślić, że pomimo szeregu nieprawdziwych i krzywdzących mnie informacji nie zamierzam poddawać się tym naciskom. Nie musimy ulegać presji czasu, gdyż projekt ma zostać zakończony i rozliczony dopiero w 2025 r. Mamy czas, aby wypracować najlepsze dla Sądeczan rozwiązanie. Nadal będę uczestniczył w debacie publicznej
i przedstawiał zalety rozwiązania Sądeckiej Izby Gospodarczej (SIG), które:

 1. Zostało poddane pod ocenę fachowców (projektantów, drogowców).
 2. Zostało przedyskutowane z mieszkańcami osiedla Biegonice, na spotkaniu zorganizowanym
  z inicjatywy Przewodniczącego Rady Osiedla. Po zaprezentowaniu propozycji Prezydenta oraz SIG wszyscy wypowiedzieli się za rozwiązaniem proponowanym przez SIG, jako lepszym
  z punktu widzenia korzyści dla całej Sądecczyzny.
 3. Uzyskało poparcie przedstawicieli kadry zarządzającej FAKRO oraz pracowników zainteresowanych lepszym dojazdem do pracy, wśród których została przeprowadzona dobrowolna ankieta. Zebrano ponad 700 głosów za projektem SIG.
 4. Zostało zaprezentowane mieszkańcom Wólek, którzy trzy lata temu brali udział w ankiecie w proteście przeciwko połączeniu ulicy Ogrodowej z planowaną ulicą Piramowicza – Świniarsko. Osoby te są oburzone, że ich głosy zostały teraz wykorzystane w celu realizacji indywidualnych interesów.
 5. Poparte przez mieszkańców w anonimowej ankiecie przeprowadzonej na stronie internetowej www.dlanowegosacza.pl. Ponad 80% z nich opowiedziało się za rozwiązaniem SIG, oraz za zachowaniem planowanego łącznika kolejowego z obwodnicy kolejowej Nowego Sącza do Dworca PKP, jak również za zachowaniem 10 ha terenów przemysłowych, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu naszego regionu.

Pierwsze działania dotyczące budowy kolejnej przeprawy na rzece Dunajec zostały rozpoczęte przez Sądecką Izbę Gospodarczą, której od lat jestem Członkiem. Ponadto jako Przedstawiciel SIG uczestniczyłem w merytorycznych debatach dot. sposobu przeprowadzenia drogi organizowanych przez byłego Prezydenta Ryszarda Nowaka. Wypracowane wówczas w gronie ekspertów rozwiązanie, zostało zatwierdzone przez Radę Miasta jako dokument wiążący. Projekt został wpisany do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Sącza.

Po otrzymaniu informacji od projektanta, że most na Dunajcu ze względów technicznych nie może przebiegać jak zaznaczono w Studium, wysłaliśmy projektantowi w dniu 19.07.2018 roku obecnie proponowany wariant SIG z mostem w Podrzeczu (gmina Podegrodzie). Wyjaśnienia wymaga fakt, że SIG nie został poinformowany o spotkaniu Rady Technicznej w ZDW w Krakowie, które odbyło się w dniu 10.09.2018 roku ani o jej ustaleniach, skoro byliśmy inicjatorem tego pomysłu.

W momencie, kiedy pojawiła się nowa możliwość finansowania mostu z programu rządowego „Mosty dla Reginów”, na spotkaniu w dniu 04.06.2018 w Ratuszu w Nowym Sączu, to właśnie SIG zwróciła się do obecnego wówczas Ministra Kwiecińskiego, o włączenie projektowanego mostu do programu finansowania. SIG pomimo, że zabiegał o te środki i uzyskał wstępne poparcie Ministra, ze względów formalnych nie mógł złożyć oficjalnego wniosku. Jedynie władze samorządowe winny były złożyć formalny wniosek, który uruchomi procedurę.

Na spotkaniu w siedzibie SIG, w dniu 22.02.2019 roku Prezydent Ludomir Handzel unikał odpowiedzi na temat preferowanego wariantu i czy wniosek o finansowanie został już złożony. Jak dowiedzieliśmy się później, wniosek został złożony dopiero w marcu 2019, czyli 9 m-cy od spotkania z Ministrem.

Prezydent ujawnił preferowany wariant C dopiero na sesji Rady Miasta w marcu 2019 roku, tj. na tydzień przed ostatecznym terminem złożenia wniosku do Ministerstwa. W ten sposób uniemożliwił dyskusję na ten temat i postawił Radnych pod presją czasu – albo wariant C zostanie zaakceptowany, albo termin nie zostanie dotrzymany i przepadną szanse na finansowanie.

02.04.2019 roku Fundacja Pomyśl o Przyszłości w porozumieniu z SIG wysłała pismo do Prezydenta Miasta, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie kierunkiem działań podejmowanych przez Prezydenta w związku z przebiegiem drogi. Na pismo to Fundacja nie uzyskała żadnej odpowiedzi.

W sierpniu 2019 roku w ramach ogłoszonych przez Urząd Miasta konsultacji społecznych, w sposób formalny, złożone zostały wnioski ze wskazaniem słabych stron i zagrożeń jakie niesie dla Sądecczyzny preferowane przez Władze Miasta rozwiązanie. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, w której Prezydent odniósłby się do przedstawionych argumentów.

Prezydent zabrał oficjalnie głos w tej sprawie dopiero wtedy kiedy zobaczył ankietę internetową na stronie www.dlanowegosacza.pl, w której 80% zainteresowanych mieszkańców popiera rozwiązanie SIG a nie Jego wariant C. Na konferencji prasowej w dniu 10.10.2019 działanie to nazwał „sypianiem piasku w tryby”.

Przy tak mocnym zaangażowaniu SIG w ten temat, dziwi fakt, że Prezydent ukrywał przed SIG nowy preferowany przebieg drogi tzw. wariant C oraz wykluczył SIG z kolejnych ustaleń w tym projekcie. To przecież SIG jako jednej z pierwszych organizacji zależało na tej inwestycji. Nielogicznym jest zatem sugerowanie podejmowania działań w kierunku opóźnienie projektu przez SIG, Fundację Pomyśl o Przyszłości czy też Ryszarda Florka. Szczególnie fałszywy jest tytuł kampanii prowadzonej przez Prezydenta Miasta „Sądecki Przedsiębiorca torpeduje inwestycje Miasta”.

Zależy mi na merytorycznej dyskusji, najwyższy czas, żeby w sprawę zaangażowali się eksperci, którzy:

 1. Przeprowadzą badania i analizy z zakresu inżynierii ruchu aby przekonać się, który wariant jest lepszy. Mam na myśli krótszy czas dojazdu, mniejsze zużycie paliwa i samochodów, mniejszą emisję CO2.
 2. Uwzględnią interesy mieszkańców Biegonic oraz pracowników dojeżdżających do zakładów zlokalizowanych w Biegonicach oraz tych zakładów.
 3. Ocenią wariant Prezydenta pod kątem rozwiązań kolejowym w regionie. Przyjęcie wariantu Prezydenta – wariant C – uniemożliwia w przyszłości budowę w/w łącznika kolejowego i likwidacji bądź ograniczenia ruchu kolejowej prowadzonego przez centrum miasta. Dlatego już teraz trzeba zadecydować, czy chcemy często zamykanych szlabanów kolejowych na przejazdach w centrum miasta?
 4. Ocenią, czy musimy rezygnować z 10 ha jedynych dostępnych terenów przemysłowych w Nowym Sączu i przeznaczać je na tereny budownictwa mieszkaniowego? Czyli rezygnować z wpływów do Budżetu Miasta w wysokości około 2 milionów złotych rocznie od potencjalnych inwestorów na tym terenie.
 5. Podejmą merytoryczną dyskusję, odejdą od polityki zastraszania i przekazywania nieprawdziwych informacji o tym, że most może nie powstać. Na stronie internetowej www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-mosty-dla-regionow możemy przeczytać, że z pieniędzy na budowę mostu będzie można skorzystać dopiero w latach 2022 – 2025
  w ramach programu Mosty dla Regionów. Mamy więc cztery lata na dyskusje, konsultacje
  i projektowanie.

Jako wieloletni mieszkaniec Nowego Sącza zamierzam korzystać z przysługującego mi prawa do udziału w publicznej debacie na ważne dla rozwoju miasta tematy, zwłaszcza, że rozwiązanie SIG popiera tak wielu mieszkańców Nowego Sącza. Zachęcam Prezydenta do podjęcia rzeczowej i merytorycznej dyskusji w gronie fachowców i wszystkich zainteresowanych stron.
Mam nadzieję, że wtorkowe spotkania u Marszałka będzie początkiem merytorycznej dyskusji.